მთავარი >

შენიშვნა:

აბონენტთან დამონტაჟებული აპარატურის განზრახ ან გაუფრთხილებლობით დაზიანების შემთხვევაში აბონენტი ვალდებულია სრულად აანაზღაუროს იმ აპარატურის ღირებულება, რომლის დასახელება და ღირებულება მოცემულია მიღება-ჩაბარების აქტში. ხელშეკრულების გაუქმების შემთხვევაში, აბონენტი ვალდებულია უკან დააბრუნოს მუშა მდგომარეობაში დროებით სარგებლობაში გადაცემული მოწყობილობა/მოწყობილობები.